Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ενός Supply, installation and maintenance of a communications network and data security, για το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου.

Ο διαγωνισμός θα κλείσει στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, 8 Μαρτίου 2019.

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
*
*
*
*
*