Η Hermes Airports Ltd έχει ως πρώτιστη δέσμευση την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση των στρατηγικών και διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αεροπορικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ορθής κατανομής των οργανωτικών πόρων, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας και την εφαρμογή εθνικών και διεθνών κανονισμών, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας κατά τη λειτουργία και τη χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του αεροδρομίου και να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της ασφάλειας αποτελεί πρωταρχική ευθύνη όλων των στελεχών και των εργαζομένων. Υποστηρίζουμε τη διαχείριση της ασφάλειας μέσω της παροχής όλων των αναγκαίων πόρων που συνθέτουν μια οργανωτική κουλτούρα η οποία προωθεί τις ασφαλείς πρακτικές, ενθαρρύνει την υποβολή εκθέσεων ασφαλείας και την αποτελεσματική επικοινωνία και διαχειρίζεται ενεργά την ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη  αποτελεσμάτων.

Δήλωση Πολιτικής Αεροπορικής Ασφάλειας