Ταξιδεύοντας στην Κύπρο

Χώρες Κατηγορίας Α

Για Χώρες Κατηγορίας Α τα έγγραφα που θα απαιτούνται για να ταξιδέψει κάποιος στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα:

α. Ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Α, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου να αποκτήσει την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)».

Σημείωση 1: Οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες Κατηγορίας Α αλλά που έχουν διαμείνει/ζήσει σε Κατηγορία Β ή Γ χώρες ,αντίστοιχα, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα είναι επιβάτες σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Β ή Γ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση Χωρών που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα αντιμετωπίζονται ωσάν να ήταν ταξιδιώτες από χώρα(ες) κατηγορίας Β ή Γ, αντίστοιχα και επομένως οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες Κατηγορίας Β ή Γ θα πρέπει να ικανοποιούνται αντίστοιχα.

Σημείωση 2: Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν την πιο πάνω απαίτηση της παραγράφου (α) εκ των προτέρων, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός της περίπτωσης όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε αυτή την περίπτωση οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώνουν χειρόγραφα το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Α του Παραρτήματος Ι ή το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Β ή Γ του Παραρτήματος Ι αντίστοιχα, εάν έχουν διαμείνει/ζήσει σε Κατηγορία Β ή Γ χώρες ,αντίστοιχα, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα είναι επιβάτες σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Β ή Γ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση Χωρών που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. H αεροπορική εταιρεία και ή η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους της, θα είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν, σε αυτήν την περίπτωση, εάν οι επιβάτες συμπλήρωσαν χειρόγραφα και μεταφέρουν μαζί τους τα εν λόγω έγγραφα.

Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)» ή δεν έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα τα απαιτούμενα έγγραφα, στην περίπτωση όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και να ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημείωση 3: Κάθε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή αίτηση. Στην περίπτωση ανηλίκων, συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων, επιβατών κάτω των 18 ετών, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται, εκ μέρους του ανηλίκου, από τον γονέα (είς) με γονική μέριμνα ή τον θετό γονέα (είς) / νόμιμο κηδεμόνα (ες) / νόμιμο εκπρόσωπο (ους).

Χώρες Κατηγορίας Β

Για Χώρες Κατηγορίας Β, τα έγγραφα που θα απαιτούνται για να ταξιδέψει κάποιος στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα:

α. Ο επιβάτης να έχει προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο, με την δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι του για την Κυπριακή Δημοκρατία και να έχει Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

β. Ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Β, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου να αποκτήσει την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)».

Σημείωση 1: Οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες Κατηγορίας Β αλλά που έχουν διαμείνει/ζήσει σε Κατηγορία Γ χώρες εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα είναι επιβάτες σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Γ, σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση Χωρών που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα αντιμετωπίζονται ωσάν να ήταν ταξιδιώτες από χώρα(ες) κατηγορίας Γ και επομένως θα πρέπει να ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες επιβατών της Κατηγορίας Γ που επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έγγραφα και Δηλώσεις που ισχύουν για τις χώρες Κατηγορίας Γ.

Σημείωση 2: Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν τις πιο πάνω απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (β) εκ των προτέρων, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός της περίπτωσης όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην περίπτωση, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19, με τον εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία και να συμπληρώνουν χειρόγραφα το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι ή το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Γ του Παραρτήματος Ι, εάν έχουν διαμείνει/ζήσει σε Κατηγορία Γ χώρες εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα είναι επιβάτες σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Γ, σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση Χωρών που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)» ή, στην περίπτωση όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιβάτες δεν έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα τα απαιτούμενα έγγραφα και δεν φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19, με τον εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και να ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία


Σημείωση 3: Δίνεται η επιλογή στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών, είτε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους των 60 ευρώ για τον εργαστηριακό έλεγχο. Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό στην οικία τους ή στο χώρο διαμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού, εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

1. Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών),
2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,
3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,
4. Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοίνωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Β) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων.

Σημείωση 4: Οι αεροπορικές εταιρείες θα επιτρέπουν στις κατηγορίες επιβατών της σημείωσης 3, να επιβιβαστούν σε αεροσκάφη και να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για το Covid-19 τις τελευταίες 72 ώρες πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)» με την ένδειξη ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για το covid-19 θα πραγματοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην περίπτωση όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι κατηγορίες επιβατών της σημείωσης 3 θα πρέπει να συμπληρώνουν χειρόγραφα το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι ή το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Γ του Παραρτήματος Ι, εάν έχουν διαμείνει/ζήσει σε Κατηγορία Γ χώρες εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα είναι επιβάτες σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Γ, σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση Χωρών που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. H αεροπορική εταιρεία και ή η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους της, θα είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν εάν οι επιβάτες συμπλήρωσαν χειρόγραφα και μεταφέρουν μαζί τους τα εν λόγω έντυπα εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις

Σημείωση 5: Κάθε μέλος μιας οικογένειας θα συμπληρώσει ξεχωριστή αίτηση. Στην περίπτωση ανηλίκων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων επιβατών κάτω των 18 ετών, η αίτηση θα συμπληρώνεται, εκ μέρους του ανηλίκου, από τον γονέα (είς) με γονική μέριμνα ή τον θετό γονέα (είς) / νόμιμο κηδεμόνα (ες) / νόμιμο εκπρόσωπο (ους). H πραγματοποίηση
εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 σε ανήλικους κάτω των 12 ετών, πριν ή κατά την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν απαιτείται. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόκτηση του CyprusFlightPass συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτική και για τα εν λόγω ανήλικα.

Σημείωση 6: Απαγορεύεται στις αεροπορικές εταιρείες να επιτρέπουν σε επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν διαθέτουν το CyprusFlightPass, να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος. Διευκρινίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες για την επαλήθευση της εγκυρότητας των πληροφοριών και των δεδομένων που υποβάλλονται για την έκδοση του CyprusFlightPass.

Χώρες Κατηγορίας Γ

Για Χώρες Κατηγορίας Γ*, η διενέργεια πτήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ των αερολιμένων της Δημοκρατίας και των αερολιμένων των κρατών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Κρατών Κατηγορίας Α και Β της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας, επιτρέπεται.

Για τη διενέργεια πτήσεων ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τους επιβάτες:

α. Οι ακόλουθες, μόνο, κατηγορίες επιβατών θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις Χώρες Κατηγορίας Γ:

1. Οι Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών),
2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,
3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,
4. Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία ως αυτή καθορίζεται από το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020, ως εκάστοτε αυτό τροποποιείται.

β. Ο επιβάτης να έχει προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο , με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία και να έχει Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

γ. Ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Γ, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου να αποκτήσει την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)».

*Επιβάτες που αφικνούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, και μεταφέρονται με έξοδα του κράτους, σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για υποχρεωτικό περιορισμό 7 ημέρων.
 

Σημείωση 1: Οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών έχουν τη δυνατότητα, είτε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 ώρες πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου των 60 ευρώ. Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί ώστε να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και θα καταβάλουν το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου.

Σημείωση 2: Οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών:

i. Eφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 4 ημέρες, εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου είναι αρνητικό θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας τα οποία θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας, ενώ εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνας), είτε στην οικία τους είτε σε χώρο, που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν δεν διαθέτουν οικία στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας.

ii. Eφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία περισσότερο από 4 ημέρες, είτε το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου είναι θετικό ή αρνητικό, θα αυτοπεριορίζονται για 14 ημέρες, είτε στην οικία τους είτε σε χώρο, που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν δεν διαθέτουν οικία στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας.

Σημείωση 3: Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν τις πιο πάνω απαιτήσεις εκ των προτέρων, μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός της περίπτωσης όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην περίπτωση, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19, με τον εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία και να συμπληρώνουν χειρόγραφα το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Γ του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)» ή, στην περίπτωση, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα τα απαιτούμενα έγγραφα και δεν φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19, με τον εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και να ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σημείωση 4: Οι αεροπορικές εταιρείες θα επιτρέπουν στις ανωτέρω κατηγορίες επιβατών να επιβιβαστούν σε αεροσκάφη και να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για το Covid-19 τις τελευταίες 72 ώρες πριν το ταξίδι τους για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)» με την ένδειξη ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για το Covid-19 θα πραγματοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην περίπτωση όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ανωτέρω κατηγορίες επιβατών θα πρέπει μόνο να συμπληρώνουν χειρόγραφα το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της Κατηγορίας Γ του Παραρτήματος Ι, δηλώνοντας εντός αυτών ότι τον εργαστηριακό έλεγχο θα τον πραγματοποιήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η αεροπορική εταιρεία και ή η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους της, θα είναι υπεύθυνοι, σε μια τέτοια περίπτωση, να ελέγξουν εάν οι επιβάτες συμπλήρωσαν χειρόγραφα και μεταφέρουν χειρόγραφα μαζί τους τα εν λόγω έντυπα εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις.

Σημείωση 5: Κάθε μέλος μιας οικογένειας θα συμπληρώσει ξεχωριστή αίτηση. Στην περίπτωση ανηλίκων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων επιβατών κάτω των 18 ετών, η αίτηση θα συμπληρώνεται, εκ μέρους του ανηλίκου, από τον γονέα (είς) με γονική μέριμνα ή τον θετό γονέα (είς) / νόμιμο κηδεμόνα (ες) / νόμιμο εκπρόσωπο (ους). H πραγματοποίηση
εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 σε ανήλικους κάτω των 12 ετών, πριν ή κατά την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν απαιτείται. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόκτηση του CyprusFlightPass συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτική και για τα εν λόγω ανήλικα.

Σημείωση 6: Απαγορεύεται στις αεροπορικές εταιρείες να επιτρέπουν σε επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν διαθέτουν το CyprusFlightPass, να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος. Διευκρινίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες για την επαλήθευση της εγκυρότητας των πληροφοριών και των δεδομένων που υποβάλλονται για την έκδοση του CyprusFlightPass.

Σημείωση 7: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ. 37, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, καθορίζονται τα ακόλουθα:

Οι πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναυποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19, 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία έξοδα. Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy. Νοείται ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.