Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται απο την ακαδημία της Hermes Airports LTD (στο εξης Ακαδημία):

 • Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα επιβεβαιώνεται γραπτώς μετά την παραλαβή της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής σας.
 • Οι θέσεις για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι περιορισμένες και θα επιβεβαιώνονται βάσει προτεραιότητας.
 • Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, να ακυρώσει ή να αναβάλει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία λόγω μειωμένης συμμετοχής ή για οποιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο που καθιστά ανέφικτη τη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η Ακαδημία δεν θα φέρει καμία ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, ζημιά ή δαπάνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής, συνένωσης, αναβολής ή ακύρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος και συμφωνείτε να την απαλλάξετε από πάσα ευθύνη χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις αλλαγής, συνένωσης, αναβολής ή ακύρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε περίπτωση που η Ακαδημία ακυρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορεί να σας προσφέρει πλήρη πίστωση για το ποσό που πληρώθηκε έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε σε ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να σας επιστρέψει το ποσό.Η πληρωμή του τέλους εγγραφής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Το τέλος εγγραφής δε συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ή με επιταγή κατά την ημέρα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται σε τάξη, το τέλος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γεύμα και μη αλκοολούχα ποτά, είσοδο σε κοινωνικές εκδηλώσεις δικτύωσης και εκπαιδευτικό υλικό. Το τέλος συμμετοχής δεν συμπεριλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο ή μεταφορές.
 • Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το τέλος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό.
 • Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξοπλισμό ( υπολογιστή/ τάμπλετ) με κάμερα, η οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Προκειμένου να δικαιούστε να συμμετέχετε στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση, θα πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πριν από την έναρξη του προγράμματος.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχοντας στην Ακαδημία γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε τέτοια περίπτωση, θα γίνεται πλήρης επιστροφή του τέλους εγγραφής. Σε περίπτωση όπου η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από επτά (7) ημέρες από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθούν επιστροφές πληρωμών.  Μπορείτε να αντικαταστήσετε το συμμετέχοντα με έναν συμμετέχοντα που το προφίλ του / της ταιριάζει με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και που θα επιτύχουν το επίπεδο βαθμολογίας σε περίπτωση αξιολόγησης.
 • Η Ακαδημία κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού που θα ετοιμαστεί για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε το εκπαιδευτικό υλικό και / ή θα το χρησιμοποιήσετε χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Ακαδημίας.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η Ακαδημία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις πολιτικές της Hermes Airports Ltd., τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125 (Ι) / 2018) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, Η Ακαδημία δεσμεύεται να διασφαλίσει το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνονται σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και θα διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα διατηρηθούν εμπιστευτικές. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων θα είναι δύο χρόνια. Παρακαλώ σημειώστε ότι για τα επιχορηγημένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στην ΑΝΑΔ.
 • Συμφωνείτε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες πριν παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.