Πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά αυτές τις πληροφορίες εάν θα κάνετε αίτηση εργοδότησης στη Hermes Airports Ltd (είτε ως υπάλληλος, εργάτης ή εργολάβος) έτσι ώστε να ενημερωθείτε για το πως και γιατί θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικά για τους σκοπούς πρόσληψης, καθώς και την περίοδο για την οποία θα τα διατηρήσουμε. 

Η Hermes Airports Limited (“εμείς”, “εμάς”) θα συλλέγει, αποθηκεύει και θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για εσάς σε σχέση με την αίτηση σας για να δουλέψετε μαζί μας.

Η συγκατάθεση σας είναι απαραίτητη

Η συγκατάθεση σας είναι απαραίτητη για εμάς για να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά και ευαίσθητα/ειδικά δεδομένα σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτηση εργοδότησης σας. Θα συμμορφωθούμε με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για προστασία προσωπικών δεδομένων, το οποίο σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα:

 • Χρησιμοποιηθούν με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανές τρόπο
 •  Συλλεγούν μόνο για εύλογους σκοπούς όπως σας επεξηγείται σαφώς ανωτέρω και δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα είναι ασύμφωνος με τους σκοπούς αυτούς
 • Είναι σχετικά με τους σκοπούς που έχουμε επεξηγήσει σε εσάς πιο πάνω και περιορισμένα μόνο σε αυτούς τους σκοπούς
 • Διατηρούνται μόνο για την περίοδο για την οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς που επεξηγήθηκαν πιο πάνω
 • Διατηρούνται ασφαλή
Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για εσάς για να:

 • Αξιολογήσουμε τις ικανότητες σας, τα προσόντα σας και την καταλληλότητα σας για την θέση εργασίας
 • Διενεργηθούν έλεγχοι ιστορικού και συστάσεων, όπου χρειάζονται
 • Επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία εργοδότησης
 • Κρατούμε αρχεία σχετικά με τις διαδικασίες εργοδότησης 
 • Συμμορφωθούμε με νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις

Επίσης χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αποφασίσουμε κατά πόσο θα συνάψουμε σύμβαση εργασίας μαζί σας.

Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς αποκλειστικά με βάση αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

Έχουμε λάβει κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα έτσι ώστε να αποτρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από το να χαθούν κατά λάθος, να χρησιμοποιηθούν ή έχουν πρόσβαση σε αυτά άτομα τα οποία δεν έχουν εξουσιοδότηση, να αλλαχθούν ή να αποκαλυφθούν.

Διεθνές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε θα μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στο πλαίσιο των συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων. 

Είδη δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε 

Σε σχέση με την αίτηση εργοδότησης σας, θα συλλέξουμε, διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς: 

 • Τις πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς στο βιογραφικό σας σημείωμα
 • Τις πληροφορίες που παρέχετε στη αίτηση εργοδότησης
 • Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης 
 • Πληροφορίες για προηγούμενους εργοδότες, συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή συνάδελφους, ιστορικό εργοδότησης, προηγούμενους και/ή αναμενόμενους μισθούς, ικανότητες και προσόντα που αποκτήθηκαν μέσω εκπαίδευσης ή εργασίας. 

Αυτά τα δεδομένα θα μας βοηθήσουν στο να πάρουμε μια απόφαση σχετικά με τη καταλληλότητα σας για εργοδότηση και σε περίπτωση που η αίτηση σας είναι για μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας, τα προαναφερθέντα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποιο τμήμα θα είναι κατάλληλο για εσάς. 

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες ‘ειδικές κατηγορίες’ από πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: 

 • Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα και τα θρησκευτικά σας πιστεύω 
 • Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης και το ιατρικό σας ιστορικό
 • Πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα
Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους υποψήφιους από τις ακόλουθες πηγές:

 • Εσάς, ως υποψήφιους
 • Από τα άτομα τα οποία μπορούμε να λάβουμε συστατικές επιστολές 
 • Από τα γραφεία εξευρέσεως εργασίας με τα οποία συνεργαζόμαστε
Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο δύο ετών μετά την υποβολή των βιογραφικών σας σε εμάς. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτή την περίοδο έτσι ώστε σε περίπτωση νομικής απαίτησης να μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει διακρίσεις ενάντια στους υποψήφιους και ότι η διαδικασία πρόσληψης διεξήχθη με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Μετά την περίοδο αυτή, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάτω από ορισμένες περιστάσεις, βάση νόμου έχετε το δικαίωμα να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε με βάση το νόμο.
 • Ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων τα οποία διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να μας ζητήσετε όπως διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς. 
 • Εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν εμείς θεωρούμε ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας και εσείς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας θέλετε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους βάση αυτής της προϋπόθεσης.
 • Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 
 • Ζητήσετε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο. 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εργοδότησης ανά πάσα στιγμή.

Αν θέλετε να ελέγξετε, επαληθεύσετε, διορθώσετε ή να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο, ή να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  για να επιβλέπει την συμμόρφωση με αυτή την δήλωση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτή την δήλωση ή για το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: dpo@hermesairports.com ή μέσω τηλεφώνου στο: (+357) 24742132. 

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με το πως η Hermes Airports Ltd επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την εποπτική αρχή της Κύπρου για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

Αν έχετε διαβάσει και κατανοήσει την πιο πάνω δήλωση, δεν είστε ανήλικοι και επιθυμείτε να δώσετε ελεύθερα την συγκατάθεση σας στη Hermes Airports Ltd για να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εργοδότησης, παρακαλώ όπως κάνετε κλικ στο ‘Συμφωνώ και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων’.