Όροι και Προϋποθέσεις αδειοδότησης εργολάβων καθαρισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους χρήστες χώρων στα δυο Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Α.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(i)Να είναι είτε δεόντως εγγεγραμμένο νομικό πρόσωπο στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε φυσικό πρόσωπο που νόμιμα δύναται να δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται οι διευθυντές ή το φυσικό πρόσωπο (ως θα είναι η περίπτωση) να είναι λευκού ποινικού μητρώου.
(ii) Κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου και αριθμού εγγραφής Φ.Π.Α. στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(iii) Νόμιμη εργοδότηση υπαλλήλων με λευκό ποινικό μητρώο που μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες πρόσβασης στα αεροδρόμια από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.
(iv) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 (Quality Management System).
(v) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Health and Safety Plan).
(vi) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Plan).
(vii) Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών (Hazardous Substances Management Plan).
(viii) Ασφαλιστική κάλυψη δημόσιας ευθύνης, περιλαμβανομένης περιβαλλοντικής ασφαλιστικής κάλυψης.


B. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε εργολάβος που πληροί τα πιο πάνω κριτήρια και αδειοδοτηθεί από την Hermes Airports, κα αναλαμβάνει έναντι της Hermes Airports ότι:
(α)  Θα    εξασφαλίσει   από     το    Τμήμα     Πολιτικής    Αεροπορίας    όλες     τις     απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και άδειες για να εισέρχεται στους χώρους των αεροδρομίων.
(β) Θα τηρεί τις προαναφερόμενες υπό Α προϋποθέσεις για την περίοδο δραστηριότητας του στην παροχή υπηρεσιών στους χώρους των αεροδρομίων.
(γ) Θα τηρεί τους κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας των αεροδρομίων, περιλαμβανομένων ειδικά και των αναφερόμενων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.