Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως η Hermes Airports Ltd (“Hermes”) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου (τα «Αεροδρόμια»). 

1. Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η βιντεοεπιτήρηση ελέγχεται από την Hermes, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό ΗΕ152453 και εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση 6650 Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, Κύπρος, η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με βάση τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”) και τον Κυπριακό νόμο 125(Ι)/2018. 

Παραθέτουμε πιο κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Hermes:

Hermes Airports Limited, 
Κεντρικά Γραφεία, P.O.Box 43027, 
6650 Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, 
Λάρνακα, Κύπρος.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@hermesairports.com   
Τηλ: +357 24742132


2. Πληροφορίες  που επεξεργαζόμαστε 

Όταν επισκέπτεστε τα Αεροδρόμια, η Hermes μπορεί κατά τη λειτουργεία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης να συλλέξει δεδομένα εικόνας και βίντεο και μεταδεδομένα όπως δεδομένα πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων («Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης»). Δεν ηχογραφείται ήχος ή φωνή.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η Hermes επεξεργάζεται δεδομένα βιντεοπαρακολούθησης για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Εντοπισμό ύποπτων ενεργειών, πρόληψη εγκλημάτων και προστασία εγκαταστάσεων και  περιουσιακών στοιχείων από ζημιές, διαταραχές, βανδαλισμούς και άλλα εγκλήματα.

 • Διασφάλιση του απαιτούμενου συντονισμού με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την πρόληψη παράνομων πράξεων στα Αεροδρόμια. 

 • Για την προσωπική ασφάλεια του προσωπικού, συνεργατών, επιβατών, αερογραμμών,  επισκεπτών και άλλων μελών του κοινού και για να λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας κατά του εγκλήματος.

 • Για να υποστηρίζει και να βοηθά τα όργανα επιβολής του νόμου στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη του εγκλήματος. 

 • Για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την ασφάλεια του αεροδρομίου, την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την υγεία και ασφάλεια. 

 • Για την διερεύνηση νομικών ή άλλων αξιώσεων ή ισχυρισμών.

 • Σε απάντηση αιτήματος από υποκείμενο δεδομένων.

 • Για την παροχή υπηρεσιών χώρων στάθμευσης  

 • Για να διευθύνει την επιχείρησή της και να βελτιστοποιεί την επιχειρησιακή της  ικανότητα

 • μαζί οι «Σκοποί».


4. Χώροι επεξεργασίας

Τα Αεροδρόμια έχουν χαρακτηριστεί ως υποδομή ζωτικής σημασίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και για το λόγο αυτό το CCTV είναι απαραίτητο για να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος ασφάλειας και να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και υγείας των επιβατών και του προσωπικού. Το CCTV παρέχει στο επιχειρησιακό κέντρο και το κέντρο ασφάλειας των Αεροδρομίων μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει σε όλες τις εγκαταστάσεις των Αεροδρομίου. Τα άτομα αναγνωρίζονται μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους Σκοπούς. 

Τα Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης που συλλέγονται μέσα στο κτίριο των  Αεροδρομίων καλύπτουν την διακίνηση  των επιβατών μέσα σε αυτό, ξεκινώντας από την είσοδο του κτιρίου και τελειώνοντας στο σημείο που ξεκινά η επιβίβαση στο αεροσκάφος για επιβάτες που αναχωρούν, ή ξεκινώντας στο σημείο αποβίβασης των επιβατών από το αεροσκάφος και τελειώνοντας στην έξοδο του κτιρίου για τους αφικνούμενους επιβάτες. Οι αποσκευές των επιβατών που παραδίδονται στα σημεία παράδοσης αποσκευών (check-in) παρακολουθούνται επίσης από CCTV για τους Σκοπούς.

Επιπλέον, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στα Αεροδρομία παρακολουθούνται για τους Σκοπούς. Τα Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης  που συλλέγονται σε αυτές τις τοποθεσίες συμπεριλαμβάνουν τα σημεία εισόδου και εξόδου στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ενεργοποιούν την αυτόματη αναγνώριση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (ANPR)), τους χώρους στάθμευσης και τους χώρους ολιγόλεπτης αποβίβασης/παραλαβής επιβατών που βρίσκονται μπροστά από τις εισόδους του κτιρίου. 

Επίσης παρακολουθούνται τμήματα του χώρου στάθμευσης των περιοχών ανεφοδιασμού και των περιοχών ελιγμού των αεροσκαφών για τους Σκοπούς.  Τα Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης που συλλέγονται σε αυτούς τους χώρους καλύπτουν τη δραστηριότητα γύρω από αυτά τα σημεία.

Στους ελεγχόμενους χώρους των Αεροδρομίων, παρακολουθούνται  όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου και τα σημεία ελέγχου ασφαλείας για τους Σκοπούς.

Δεν συλλέγονται  Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης σε περιοχές όπου ένα άτομο δεν θα το ανέμενε, για παράδειγμα στους χώρους των αποχωρητηρίων.


5. Ενημερωτικές Σημάνσεις   

Τα άτομα ενημερώνονται για τη δραστηριότητα βιντεοεπιτήρησης που λαμβάνει χώρα στα Αεροδρόμια μέσω ευδιάκριτων σημάνσεων που είναι τοποθετημένες σε εμφανή σημεία.

 

6. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.γ και 6.1.στ του GDPR . Η επεξεργασία των Δεδομένων Βιντεοπαρακολούθησης είναι απαραίτητη για: 

 • συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

 • τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων  ο οποίος χρησιμοποιεί εξοπλισμό βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς ασφάλειας των Αεροδρομίων, προστασίας της πολιτικής αεροπορίας και της προσωπικής ασφάλειας, πρόληψης του εγκλήματος, προστασίας των εγκαταστάσεων των Αεροδρομίου και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

 

7. Πρόσβαση σε Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης  

 • Πρόσβαση σε Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης έχουν μόνο οι χειριστές CCTV και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

 • Τρίτα μέρη που ζητούν πρόσβαση σε Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης  υποχρεούνται να ακολουθούν τη διαδικασία αίτησης για πρόσβαση / αποδέσμευση πλάνων.


8. Χρονική περίοδος τήρησης 

Υπό κανονικές συνθήκες, τα Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης τηρούνται για δεκατέσσερις (14) ημέρες και μετά διαγράφονται οριστικά μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας του συστήματος. Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης μπορεί να εξαχθούν πριν από τη λήξη της περιόδου τήρησης για τους Σκοπούς. Για την εξαγωγή οποιωνδήποτε Δεδομένων Βιντεοπαρακολούθησης ακολουθείται η ισχύουσα Πολιτική για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων.

 

9. Διαβίβαση δεδομένων 

Η Hermes ενδέχεται να διαβιβάσει  Δεδομένα Βιντεοπαρακολούθησης σε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Η Hermes μπορεί επίσης να διαβιβάσει πλάνα CCTV σε συνεργάτες της σε περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο για τους Σκοπούς. 

Η Hermes απαιτεί από όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία μοιράζεται υλικό βίντεο να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζονται  σύμφωνα με το νόμο.

Η Hermes δεν εξουσιοδοτεί τρίτους να χρησιμοποιούν το υλικό βίντεο για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπει  να το επεξεργάζονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες της.

 

10. Τα δικαιώματά σας – πώς να τα εξασκήσετε

Ως υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το GDPR και την νομοθεσία έχετε, όπου εφαρμόζεται: 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα  με την υποβολή αίτησης

 • Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων σας

 • Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, στείλτε email στο dpo@hermesairports.com.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με τα πιο πάνω (ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος) παρέχονται δωρεάν. Εάν όμως τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους. 

Μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας και το δικαίωμά σας σε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων σας). Αυτό είναι μέτρο ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ίσως επίσης να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες για να επιταχύνουμε την ανταπόκριση μας στο αίτημά σας. 

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα για πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση εντός των καθορισμένων από το νόμο περιόδων (στο παρών στάδιο εντός τριάντα (30) ημερών).  

 

11. Παράπονα

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκρισή μας ή τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την εποπτική αρχή της Κύπρου για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Θα το εκτιμούσαμε όμως αν μας δώσετε πρώτα την ευκαιρία να σας απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή θέματα που σας απασχολούν προτού αποταθείτε στο Γραφείο  της Επιτρόπου. 

 

12. Ασφάλεια δεδομένων

Η Hermes δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες, ελέγχους και διαδικασίες ασφαλείας για να συμβάλει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Η Hermes διατηρεί τα δεδομένα σας σε συστήματα CCTV που είναι εγκατεστημένα σε υπολογιστές στους οποίους υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Οι υπολογιστές βρίσκονται σε εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται ελεγχόμενη πρόσβαση.

 

13. Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής 

Η παρούσα Πολιτική θα ενημερώνεται τακτικά για να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων.